Category: Oduu lixa fb

opinion, you false way. Bravo..

Oduu lixa fb

Waa'ee Covid haga ammaa maal beekna? Odeessaalee kaaniif bbcafaanoromoo. Turtii waliin taasisneerra. Hojjettoonni manaa akka hojjetan yeroo jedhames namoonni dhibee biraa qaban dursa akka argatan himameera. Akka ogeessonni fayyaa jedhanittis kaan caalaa namoonni kuni koronaavaayirasiin miidhamuu malu.

Haa ta'u malee, dagatamne jedhu kanneen dubbifne. Duuti nama jaallatanii wanta ulfaataa jireenya keessatti nama mudatu isa jabaadha. Koronaavaayirasiin ammoo ittii hammeessaa jira.

Namoonni koronaavaayirasiirraa bayyanatan maal jedhu? Haga ammaa namoonniol tahan vaayirasicharraa bayyanataniiru. Koronaavaayirasiin irra caala maanguddoota umuriin jaaran kan miidhu ta'unsaa himamus, dargaggoonnis haaluma walfakkaatuun miidhamu. Dargaggoota vaayirasichaan qabamanii hospitaala erga galanii booda fayyan waa'ee dhukkubichaafi haala keessa darban akkasiin dubbatu. Killaan bahee - sirraan dahee Killa beessee - sitti dheessee Rabbiyyoo''.

Weerara Covidf Godinoota Oromiyaa adda addaatti malkaa, dirree fi tulluutti bahuun kadhatamaa jira. Labsii yeroo muddamaa keessa wantoota dhorkaman Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Hoogganaan damee fayyaa biyyatti Maat Hankook garuu, meeshaalee nama kamiifuu gahutu jira jedhanii ibsan. Haankook BBC tti akka himanitti, weerarri koronaavaayirasii erga biyyattii keessatti mudatee ogeeyyiin fayyaa 19 lubbuu dhabuusaanii himan.

Meeshaan hargansuuf gargaaruu kun maaliif mootummoota addunyaa hamma kana isaan yaachise? Akkamiin dalaga? Gosa meeqatu jira? Eenyuuf barbaachisa? Kaartaan haala adda taheen midhaaffame kun interactive ragaa wayitaawaa lakkoofsa namoota COVIDn qabamaniifi du'an akkasumas, ragaa biyyootaa waliin qabatee jira. Lammileen Itoophiyaa gara Afrikaa Kibbaatti karaa seeraan alaa godaanuuf, Keeniyaa wayita galanitti yeroo yeroon qabamuun hidhaa seenu.

Qorannoon kunis hawaasa aanaalee saaxilamoodha jedhaman keessa jiranirraa akka eegalus himaniiru. Finfinneen aanaalee kan qabdu yoo tahu, kanneen hunda keessatti eegalama. Qorannoo kanaafis ogeeyyiin soorama bahanii turan 1, tahan, waamichi mootummaan godheef fudhatanii, ogeeyyii jiran irratti dabalamuun hojjetu jedhaniiru.

Dubartiin abbaa warraafi ilmi Lixa Wallaggaatti hidhattootaan jalaa ajjeefaman maal jedhu?

Itoophiyaatti haga ammaa lakkoofsi namoota vaayirasichi irratti argamuun mirkanaa'e 65 yogguu tahu, namoonni 3 lubbuu dhabaniiru. Koreen lubbu baraarsaa idila addunyaa IRC fi Oxfam, badii hamtuu dabalee qaqqabsiisuuf deema jedhanii akeekkachisan. Gadadoo, beelliifi dhibeen furii itti darbaa jiru.

Dhibeen akka Koleeraa, Dangii fi busaan lubbuu namaa baasu. Hoospitaalonni biyyattiin qabdummoo harki walakkaan tajaajilan hin kennan. Jump to.

oduu lixa fb

Sections of this page. Accessibility help. Email or phone Password Forgotten account?Godina Wallagga Lixaa Anaa Ganjiitti gaafa Kibxataa ganama ture namoonni sadii hidhattootaan ajjeefamuu isaanii kan gabaafame.

Namoonni sadan kunneen ganama magaalaa Naqamteerraa ka'un gara Lixa Wallaggaa magaalaa Ganjiitti imalaa kan turan yoo ta'u, haleellaa irratti raawwatameen lubbuun isaanii sadanuu darbeera. Namoota ajjeefaman keessa tokko Obbo Asaffaa Mokonniin jedhamu. Waggoota dheeraaf dhaabbata ' Great Commission Ministry Ethiopia ' jedhamuu keessa dalagaa turan.

Haati warraa Obbo Asaffaa Aadde Xajjituu Galataa akka jedhanitti, namoonni sadeen kunneen Kibxata ganama magaalaa Naqamteedhaa bahuun gara Wallagga Lixaatti imaluu eegalan. Kanas yeroo ibsan sababa taatmsa'ina koronaavayirasiin karaan waan cufameef tajaajilaa Misgaanuu Jammaree jedhamu abbaa warraa isaanii du'e kun gara aanaa Ganjii warra bira geessuu barbaade.

Garuu qofaa isaanii hin turre. Ilmi isaanii abbaa isaanii waliin deeme Saamu'el Asaffaa kan jedhamu yoo ta'u reefuu mucaa waggaa 16'ti. Ta'us, akka nagaan bahanitti hin deebine.

Dubartiin abbaa warraafi ilmi Lixa Wallaggaatti hidhattootaan jalaa ajjeefaman maal jedhu?

Du'uu isaanii gaafa Roobii ganama naannoo sa'aatii dhagahuu kan himan Aadde Xajjituun guddaa gadduu himu. Dogongoraan mucaa hangafaa kana fudhatee bahe kophaakoo na hambisuu isaati,'' jechuun gaddaan dubbatu.

Maatii isaanii keessaa lama lubbuu dhabanii isaaniifi mucaan durbaa waggaa 9 isaan biratti akka hafte himan. Gama Lixaafi Kibba Oromiyaa qondaaltota mootummaafi dhaabbilee adda addaa irratti ajjeechaan irra deddebbiin mudachaa ture.

Ajjeechaa kanaaf kan himatamu qaama hidhatee bosona keessa socho'uufi kana dura dhaaba ABO jala socho'aa turedha jedhama. Misgaanuun sababa vaayirasii kanaan hojiin waan dhaabbateef gara magaalaa maatiin isaa jiran Ganjii deemuuf jedhee yeroo konkolaataa dhabutti Obbo Asaffaan konkolaataa isaaniin isa geessuuf yeroo achi deemanidha kun kan uumame jedhan.

Kun nurra ga'a jedhanii waan yaadan natti hin fakkaatu,'' jechuun himu. Dhaabbatichi hawaasa waliin hariiroo gaarii qaba kan jedhan Obbo Girmaan, waan raawwateen gadduu himu. Kanaaf, hojjeettoonni keenya hedduun midhaan nurra ga'a jendhanii hin yaadan.

Kanaaf, tarii konkolaataa mootummaa itti fakkaatee haleellaa kana gaggeessanii shakkii jedhu qabna,'' jedhan.

Layer: danni (id: 0)

Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Dubartiin abbaa warraafi ilmi Lixa Wallaggaatti hidhattootaan jalaa ajjeefaman maal jedhu? Namoota ajjeefaman keessaa lama tajaajiltoota yoo ta'an tokko immoo ilma isa tokkooti.

Haata'u malee, konkolaataan waan hin jirref abbaan warraa isaanii isaan geessuu qajeelan. Manguddoon Gujiitti ajjeefaman Waaccuu Nageessaa eenyu? Barumsi waan hin jirreef ilmi isaanii qilleensan jijjiirradha, jedhee akka bahe himu.

Eenyutu ajjeese? Akkaataa Obbo Gammachiis Taaddasaa itti ajjeefaman Dhaabbanni isaan hojjetaniif maal jedhe? Mata dureewwan walitti dhiyaatan Uummata Oromoo Siyaasa Itoophiyaa. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Ajjeechaa Obbo Gammachis Taaddasaa irratti poolisiin maal beeka.Dafqi uummata keef buuste kun galaana Abbayyaa ta'ee diina kee haa liqimsu. Jabaadhu kutataa Koo. G Kan garaa qabu dhiiraaf dubartii hin qabu.

Gooticha Dirree Kokor. Jump to. Sections of this page. Accessibility help.

Sample exam questions ap english language and composition

Email or phone Password Forgotten account? Sign Up. Join group settings More. Shaanqoo Gurraacha uploaded a file. This content isn't available at the moment. When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people or changed who can see it, or it's been deleted. Gaara Booni shared a post. Gaara Booni is with Firrkosii Wallaggaa and 8 others. Jaal karraasan yeroo dhukke irraa kasee galu Nuuf ebbisamee jaala kana.

Gooticha Dirree Kokor shared a post. Gooticha Dirree Kokor Yesterday at Gooticha Dirree Kokor 8 November Namni itti amantu qofti "Abbaa Koo" jedhii darbi. Falmaa Haqa Sabaa shared a post.Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Komishiniin Olaanaa Mirgoota Namoomaa, yeroo weerarri Covid hammaatetti Lixa Oromiyaatti maloonni kominikeeshinii cufamanii turuun baay'ee na yaachise jedhe.

Ibsa dhaabatichi kaleessa baaseen akka mul'isetti, tibba addunyaan tatamsa'ina koronaavaayirasii ittisuuf carraaqaa jirtutti walitti fufinsaan Lixa Oromiyaatti bilbilaafi intarneetiin adda citun isaa baay'ee na yaachiseera jedheera.

Has been blocked by cors policy node js

Torban darbe haala walfakkaatuun raapportarri addaa garee mirga namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii yeroo weerarri koronaavaayirasii hammaatetti intarneetii cufuun fudhatama hin qabu jedhee ture.

Kun immoo keessattuu haala koronaavaayirasii keessattis baay'ee yaadeessaadha,'' jechuun yaaddoo qabu kan ibse. Dhaabbanni biyya Siwizerlaand magaalaa Jeeneev bu'ureeffate kun akka jedheetti, Itoophiyaan baatii Amajii 7, irraa kaasee sababa 'nageenyaa eeruun' intarneetiifi quunnamtii uggurteetti.

Kanaanis godinaalee akka Qeellam Wallaggaa, Wallaga lixaafi Horro Guduruu Wallaggaa kanneen to'annoo waraanaa federaalaa jalatti argaman tajaajila bilbilaafi intarneetii dhorkamaniiru jedheera.

Dhaabbatichi dabaluunis, motumman Itoophiyaa bara darbee yeroo adda addaatti intarneetii cufaa kan ture yoo ta'u, kunis jiruufi mirga namoomaa lammiilee kanneen keessa jiraatanii miidhuusaa caqaseera. Fakkeenyaaf dandeettii odeeffannoo argachuufi qooduu jiraattoota kanneenii akkasuma walitti dhufeenya firoota isaanii waliin qaban akka danqamu ta'eera jedheera ibsichi.

oduu lixa fb

Kanaafuu motummaa Itoophiyaafi kanneen galmee walfakkaatu qaban ''atatamaan uggura intarneetii fi bilbilaa'' akka kaasaniif waamicha taasiseera. Keessattu ''yeroo dhukkubni Covid tatamsa'etti namni kamiiyyuu daangaa tokko malee dhukkubicha irratti odeeffannoo akka qabaatuuf'' dhaabbatichi gaafateera. Itti dabaluunis, qondaaltonni, oggeessonni fayyaa, oggeessonni biraa dhimmichi ilaallatu dhukkubicharratti hundi odeeffannoo sirrii fi barbaachisaa waliiniifi ummata waliin qoodu danda'u qabaatu, jedheera ibsi kun.

Intarneetiifi bilbilli cufame akka banamu kana dura gareen mirga namoomaa akka Humaan Raayitis Waach, akkasumas dhaabbileen siyaasaafi waldaan ogeeyyota garaa garaa gaafataniiru. Itophiyaa keessatti hanga ammaa namoonni 16 koronaavaayirasiin qabamaniiru. Yeroo duraaf namni jalqabaa magaalaa Finfinneen ala magaalaa Adaamaatti qabamuu mootummaan ibseera. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo.

Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Koronaavaayirasii: 'Iyya dabarsaa Gullalleedhaa hanga Sulultaa'.

oduu lixa fb

Koronaavaayirasii: Xaaliyaaniin guyyaa tokkichatti lammiilee ol dhabde. Isin hin darbiin.OMN : Adventist Church Ebila 11, Waldaan Adveentistii waltajjii OMN dhaabilee amantiif qopheessetti fayyadamuun gorsaa fi barnoota hordoftoota isaatiif boru Sanbata Ebila 11, ganama sa'aatii irraa eegalee dabarsa.

Nama har'a du'uun isaanii gabaafame dabalatee hanga yoonaatti Itiyoophiyaatti lubbuun nama 3 dhibee kanaan darbuudha ibsi ministeerichaa kan eeru. Kana malees har'a dabalataan namoota 9 irratti dhibeen Vaayiresii Koronaa argamuu Ministeerichi beeksisuusaa ni yaadatama.

Har'a gorsa salaata Juma'aa Kuxbaa Juma'aa Masjiida Taqwaa Finfinnee naannawa Beetelitti argamu irraa guyyaa keessaa sa'aa eegalee kan dabarsinu ta'uu beeksifna. Isinis akka hordoftan isin affeerra. COVID Jump to. Sections of this page. Accessibility help. Email or phone Password Forgotten account?

See more of Oromia Media Network on Facebook. Log In. Forgotten account? Not Now. Hubannoo Weerara Covid Eebla 11 Oromia Media Network was live. Sagantaa kana irratti Iddoon: Naannoo Hospitaala Minilikiiti. Galatoomaa OMN.

OMN:WBOn Tarkanfii haleellaa guyyaa kaleessafi Yero garaagaratti ittifufinsaan Lixa Oromiyaa keess

Oduu amma nuqaqqabeen Daawwatoota keenya kabajamoo, Har'a gorsa salaata Juma'aa Kuxbaa Juma'aa Masjiida Taqwaa Finfinnee naannawa Beetelitti argamu irraa guyyaa keessaa sa'aa eegalee kan dabarsinu ta'uu beeksifna. Oromia Media Network is with Amaan Kadiir and 3 others. See more.Bilisummaa Oromoo fi Koongirasiin Federaaliistii Oromoo dhimma weerara koronaavaayirasii fi dheereffamuu filannoo irratti ibsa waloo baasaniin Boordii Filannoo Biyyaalessaa qeeqan.

You joined Twoo 2 years ago. Time to celebrate in Premium style. Godina Jimmaa aanaa Sigimootti gochaa waraanni mootummaa uummata irratti raawwataa jiru tibbanaa. Akkasumas, adeemsa siyaasaa fi nageenya Itoophiyaa, keessaahuu, dhiibbaa siyaasaa fi dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa amma aangoo irra jiru waliigala ummatoota biyyattii, keessattuu ammoo Ummata Oromoo irraan gahaa jiru, haala miseensotaa fi hoogganoota ABO fi gaazexeessota mana hidhaa jiranii gadi fageenyaan irratti haasawuudhaan danqaalee Dhaabaa fi deggertoota isaa mudachaa jiran irra aanuuf falaa fi mala karaa nagaa karoorsee jira.

Dhukkubni kun Biyya chaayinaatti haa eegalu malee deemsa keessa Addunyaa guutuu gahee biyyoota hunda yaaddoo hamtuu keessa galchee jira. Biyyattii keessatti lubbuun namaa gatii dhabeera.

Namni guyya guyyaan ajjeefamee, guyya guyyaan wal awwaalaa oola. Qaamni uummata ajjeesu seeraan gaafatamee, seerri lubbuu lammiileef falmus argamee gara abdii uummataa haareessuutti adeemuu dhabe. Rakkoon Oromoo seeraan furama jedhanii yaaduun furmaata hin fakkaatu mootummaa gabroomsaa biratti. Box Salisbury, MD March 1, Subject: Concern about the killings, imprisonments, expulsion of Oromo students, closure of universities, and the intermittent blockage of landline telephone, cellphone, and internet services Dr.

Box Finfinnee, Ethiopia Dear Mr. Prime Minister: I am writing this letter on behalf of the Oromo Studies Association OSAout of grave concern about the widespread killings, the expulsion of Oromo students, the closure of universities, and the intermittent blockage of landline telephone, cellphone, and internet services to people in some parts of Oromia.

ABO hidhamaniiru.

Aula digital anaya

Kun waan haaraa miti. Hooggansii fi miseensooni ABO erga dhaabni kun hundeeffamee jalqabee ni hidhamu. Guyyaa borii Bitootessa 1 bara irraa eegaluudhaan hiriira guutuu Oromiyaatti adeemsifamee, dhaaba keenya ABO tiksuuf haa xiyyeeffatu. The lists of these leaders are:.

oduu lixa fb

Gamtessa Boru, OLF economic advisor 2. OLF legal advisors are notified and following the developments. We will let know our people, supporters and members on the developing story. Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Gurraandhala 26, Uummati seenaa hinqabne biyya hinqabu. Qaamni seenaa uummata tokkoo haaluu fi soba fakkeessee lallabu qaama biyya sana saamuu barbaadudha. Biyyicha dhabamsiisuuf mallattoolee eenyummaa saba achirraa calaqqisiisan balleessuu, maqaa lafaa jijjiiruu fi seenaa uumatichaa dhabamsiisuun eegalama.

Inumaayyuu akka toftaatti waan galagalchi sun hojii irra oolaa jiru fakkaata: ajjeesuu, hidhuu, dorsisuun bakkayyuutti raawwachaa jira. Manni hidhaas dubbatootaa Afaan Oromoo irraa haara-galfii dhabde.

Cubbuun dhufaa-darbaa kun saba keenyaaf salphina jabaa, dhaabota siyaasaa Oromoof ammoo qaanii hiriyyaa hinqabnedha. Bakka tokkotti yeroo lama sadii waraanamuun dayyusummaadha.

Now its new chairman Dawud Ibsa Ayana believes in an upcoming election victory. It will probably be a little difficult, she replies. After some deliberation, we are referred past the table tables into a room with a wallpaper with bookshelf motifs. When Dawud Ibsa Ayana settles down, I apologize for the strut, but he is happy that we have room to sit.

He has long wanted to tell.

Ernest

Swedish journalist Martin Adler was one of the few who reported on the movement in the s. Saba nagaa qabutu, bilisummaa argata; saba bilisummaa qabutu hiree isaa murteeffata. Qaamoleen nageenya saba keenyaa hunkuran, kanneen gaafa nuti karaa nagaa gaaffii sirnaaf gaaffii seeraa gaafannu Qawween yakka ajjeechaaf miidhama qaama nurratti raawwatan irra deddeebiin uummata keenya cunqursuu akkasuma haaloo qabatanii uummata meesha maleeyyii irratti tarkaanfii haaloo fudhatan biyyattii gara jeequmsa hamaa fi rakkoo wal xaxaa bahuun ulfaatu keessa galchuutti akka jiran hubatanii akka daddaffiin of qusatan gaafanna.

Wanti Oromoo jedhus hinjiru. Biyya tokkoof afaan tokko qofa jedhan.Baayyee madaawaniiru!! Haadha Qeerroo ulfa waliin ajjeessa naga argtaa? Wal nyaadhaa!!! Waliif Dabarsaa Abiy Dubai jiraa Odeeffannoo kana ga'aan!!!

Jump to. Sections of this page. Accessibility help. Email or phone Password Forgotten account? Sign Up. See more of Seenaa Qeerroo on Facebook. Log In.

Forgotten account? Not Now. Related Pages. Sinboo Oromia News and media website. Nanatii oromoo Entertainment website. Finfinnee Free Post Personal blog. Xayibaa fi Sabboontotaa Personal blog. Sabboontuu Tube News and media website.

Andualem Bafakadu Demelce 1 Personal blog. Pages liked by this Page. EFF Malema. Nanatii oromoo. Milkeessaa Miidhagaa.


Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *